Archiv článků od 20.5.2008 do 6.5.2010
zpět na aktuální články    <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >>

6.5.2010 Petr Matěják Tlak s.r.o.  
Průmyslové plynovody jsou stanovený výrobek dle PED
Stanovený výrobek dle PED versus ČSN EN 15 001- Průmyslové plynovody.Od nového roku platí nová norma pro plynovody. Plynárenské organizace se odkazují na část textu, který naleznete v PEDu, že se PED na plynovody nevztahuje. Následující příspěvek Vám však ukáže, že to není v ČR pravda. Doufám, že tento příspěvek vzbudí dostatečnou pozornost jak ze strany plynařských společenstev, tak ze strany Autorizovaných osob a Orgánů státního dozoru.
1 příspěvek, 16.02.2011 19:26
29.4.2010 Ing. Hana Floriánová, ÚNMZ  
Nové legislativní aktuality
Na posledním jednání pracovní skupiny při Evropské komisi v Bruselu pro směrnici 97/23/ES (PED) a směrnici 87/404/EHS (SPVD) – dále jen „WGP“ bylo projednáváno v rámci programu více otázek, o některých je dobré podat zvlášť informaci .
29.3.2010 Hájková Martina,  www.bozpinfo.cz
Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik - metody
Cílem bezpečnosti práce je omezování rizik ohrožujících zdraví a životy lidí. Podívejme se tedy v aktuálním Tématu týdne na některé z metod identifikace nebezpečí a klasifikace rizik.
23.3.2010 Ing. Hana Floriánová, ÚNMZ  
ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY
Účast na zasedání pracovní skupiny ke směrnici 97/23/ES o tlakových zařízeních (WGP) a na jednání skupiny pro administrativní spolupráci orgánů pro dozor nad trhem (PED AdCo)
5.2.2010 Jan Červený, SZÚ Brno,  TLAK 2009
Koordinace činností notifikovaných osob
a některé poznatky notifikované osoby z procesu posuzování shody tlakových zařízení
29.1.2010 Jan Červený  
Analýza nebezpečí z důvodu tlaku jako součást dokumentace tlakových zařízení.

Analýza nebezpečí je jednou z povinností výrobce tlakových zařízení. Výrobce je tedy povinen navrhovat a vyrábět tlaková zařízení se zřetelem k této analýze. Tento požadavek je součástí základních požadavků pro prokázání shody tlakových zařízení s požadavky směrnice 97/23/ES a je stanoven v příloze I, odstavci 3 kapitoly „Úvodní požadavky“ směrnice 97/23/ES. Aby bylo vůbec možné k analýze nebezpečí navrhovaných tlakových zařízení přistoupit, je nutné znát zejména následující údaje:
1 příspěvek, 22.02.2011 21:03

15.4.2009 Ing. Karla Petrová  
V ČR je železo kontaminované radioaktivním kobaltem
Zemí původu kontaminovaného železa je Indie. Podle informace, kterou SÚJB obdržel od Generálního ředitelství cel, bylo v posledních 12 měsících právě z Indie do ČR dovezeno cca 10 000 tun železa nebo výrobků z něho. Sděluji Vám tuto informaci, protože není vyloučeno, že kontaminovaný kov se dostal i do naší republiky. SÚJB ostatně již jeden takový příklad řešil, týkal se výtahových tlačítek zhotovených z nerezové kontaminované oceli.
15.12.2008 Juroška Luděk,  http://www.bozpinfo.cz
Inspekce, kontroly a zkoušky tlakových nádob dle EN 13445
Podrobný výklad normy vztahující se na předvýrobní zkoušky a zkoušky během výroby a závěrečné přejímky.
27.11.2008
Projekt „Bez bariér“ - brožura
návrh části o uvádění výrobků na trh a o normách.
11.11.2008 http://www.schiestl.cz
Výroba elektrické energie z biomasy
ORC Trhové Sviny - zahájení trvalého provozu, první úspěšně zkolaudovaná instalace technologie ORC v ČR
1.9.2008 Ing. Hana Floriánová, ÚNMZ  
Lze dát rovnítko mezi splnění požadavků evropských směrnic na výrobek a jeho bezpečností?
EK odpovídá na tyto otázky ano. V rámci revize Nového přístupu, EK zamýšlí zrušení všech národních označení podle legislativy členských států. Navrhované opatření má vést k upevnění významu označení CE. Obecně je to jasné, leč toto opatření je útok na německé označení GS a tedy je nebezpečné pro bezpečnost spotřebitelů.
26.8.2008 J. Lukavský, ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky  
Přírubové spoje – dosažení požadované těsnosti
Potrubní a aparátové přírubové spoje definované jako plošné spoje (zákon 86/2002 Sb -přepracovává se - v ČR, TA-Luft v Německu, CAAA v USA) - k nimž patří ještě armatury, čerpadla a kompresory, jsou sledovány jako zdroje emisí. Ty by zejména u vybraných anorganických a organických látek od r. 2002 neměly překročit předepsané hodnoty. Povolené emise – jinými slovy množství netěsností – jsou tím definovány.
4 příspěvky, poslední 22.09.2009 14:00
25.8.2008 Ing. Dr. Vladimír Kudělka - TDS Brno - SMS, s.r.o.  
INSPEKCE (PŘEJÍMKA) VÝROBKŮ
Na tradičním semináři Hrotovice 2007 jste mohli vyslechnout přednášku na téma: INSPEKCE (PŘEJÍMKA) VÝROBKŮ KRITÉRIA, POŽADAVKY, ODPOVĚDNOST, ČINNOST INSPEKTORA.
22.8.2008 Ing. Hana Floriánová, ÚNMZ  
Německé zkušenosti s dobrovolným GS označením výrobků
Podle informací uveřejňovaných v časopise KANBrief, považuje se v Německu označení GS jako výsledek posouzení nezávislou třetí stranou (dobrovolná certifikace) za splnění požadavků na bezpečný výrobek. Jejich názory a zkušenosti jsou dále uvedeny. Oblast, která byla komentována je sice jiná než ta, kterou se zabývá ATZ, přesto se domnívám, že se jedná o zajímavé informace.
2 příspěvky, poslední 29.04.2010 14:39
13.8.2008 Ing. Hana Floriánová, ÚNMZ,  zpravodaj ATZ
Polemika k diskusi ohledně významu značky CE pro spotřebitele.
Pravidelně pročítám materiály na serveru www.tlakinfo.cz a nalezla jsem zde odkaz na www.bozinfo.cz s informací o článku Ing. Pražáka „Nová opatření pro zlepšení fungování volného pohybu zboží“ a s reakcí Ing. Dupala, zástupce Sdružení spotřebitelů (oba tyto materiály byly uveřejněny ve Zpravodaji JABEKO 2/07.
31.7.2008 Ptal se Ing. Miloš Kebrdle,  Plyn č. 5/2008
Vítkovice Cylinders a.s.
Společnost „Vít­kovice Cylinders a.s." představil ge­nerální ředitel společnosti Ing. Jaromír Šiler.
21.7.2008 František Dolák, d.t. - TDS Brno - SMS, s.r.o  
KOMBINACE TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ ASME, ISO, EN PRO SCHVALOVÁNÍ BEZPEČNÝCH VÝROBKŮ
Na tradičním semináři Hrotovice 2007 jste mohli vyslechnout přednášku na téma: KOMBINACE TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ ASME, ISO, EN PRO SCHVALOVÁNÍ BEZPEČNÝCH VÝROBKŮ.
1.7.2008 Pospíšil Martin,  http://www.bozpinfo.cz
Uvádění objektu do provozu
Tento článek bych rád věnoval rozboru stavů při uvádění objektu do provozu a aplikace podmínek požární bezpečnosti při provozování objektu. Šokující zkušenosti z významných realizovaných projektů a staveb v poslední době mě přivedly k úvaze nad smyslem a způsobem uvádění do praxe níže uvedených podmínek požární bezpečnosti.
20.5.2008 Pramen: Vyhl. č. 498/2006 Sb.,  INFORMACE GAS 1/2007
AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR
Samotný pojem i činnost autorizovaného inspektora uvádí zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a to v Hlavě III (§ 143 – 151). V částce 163 Sbírky zákonů ČR (rozeslána 28. listopadu 2006) byla zveřejněna vyhláška č. 498 o autorizovaných inspektorech. Tato vyhláška stanoví činnost koordinačního orgánu pro autorizované inspektory, obsahové náležitosti žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem, přípravu, provádění a obsah zkoušek, náležitosti a způsob vedení evidence autorizovaných inspektorů. Samotná vyhláška uvádí v § 2 kompetenci koordinačního orgánu.
20.5.2008 Ing. Hana Floriánová - garant tl. zařízení, ÚNMZ  
Výzva k zapojení do studie MAPES
Výzva organizace pověřené Evropskou komisí k zpracování studie pro tlakový sektor. Výzva se týká vyplnění dotazníku pro výrobce tlakových zařízení do konce května 2008. V textu je návod k zaregistrování a je v něm připraven dotazník.

zpět na aktuální články    <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >>

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.