Archiv článků od 4.10.2011 do 14.1.2014
zpět na aktuální články    <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >>

14.1.2014 TLAKinfo.cz  
Odpověď na dotaz, kterou jsme obdrželi od Státního úřadu inspekce práce
na dotaz odpověděl Ing. Ondřej Varta - ředitel odboru bezpečnosti práce
1 příspěvek, 15.01.2014 19:05
2.1.2014 Dandová Eva,  http://www.bozpinfo.cz
Novinky v BOZP a pracovněprávních vztazích k 1. lednu 2014
Pravidelně každým rokem se na stránkách našeho webu seznamujeme s novinkami v legislativě, které nás čekají k Novému roku. Nejinak tomu je i letos. Podívejme se tedy společně na změny, které nás čekají.
19.11.2013 Vladimír Bělka, Severočeké vodovody a kanalizace, a.s.  
Prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.
Na doškolovacím kurzu revizních techniků, provozovatelů a výrobců tlakových zařízení konané dne 7.11. 2013 v Domě techniky Ústí nad Labem byl vznesen předsedou asociace tlakových zařízení p. Aloisem Matějákem na mne dotaz na předpis, ve kterém je stanoven dovolený tlak vody ve vodovodních přípojkách.
30.10.2013 Na dotaz odpověděla MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.,  http://www.bozpinfo.cz
Prohlídky u obsluh a montážních pracovníků vyhrazených technických zařízení
Jak je to přesně s prohlídkami u obsluh a montážních pracovníků vyhrazených technických zařízení (tlakové nádoby - vyhláška č. 18/1979 Sb, kotle - vyhláška č. 18/1979 Sb., plynová zařízení - vyhláška č. 21/1979 Sb., elektrikáři - vyhláška č. 50/1978 Sb., svářeči, revizní technici VTZ). Jak je stanovena četnost prohlídek, musí chodit na prohlídky i pracovníci na dohody?
26.9.2013 Informuje Ing.Floriánová (ÚNMZ)  
Směrnice pro jednoduché tlakové nádoby
Do 10.9.2013 probíhaly připomínky k české verzi nově upravené /alignment podle NLF/ směrnice pro jednoduché tlakové nádoby. Definitivní odsouhlasená verze nové směrnice bude zapracována následně do nového nařízení vlády.
15.7.2013 Mgr. Tomáš Chalupa, ministr  
Směrnice Ministerstva životního prostředí
o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Společného programu na podporu výměny kotlů účinné od 1. června 2013
24.6.2013 www.bozpinfo.cz
Soubor právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
Nové vydání praktické publikace obsahuje opravy a doplnění předpisů k datu 1. února 2013. Knihu vydalo nakladatelství Wolters Kluwer ČR.
2.4.2013 Poradce bezpečnosti a ochrany zdraví č. 1/2013, www.bozpinfo.cz
Rozsah a lhůty kontrol elektrického zařízení
Tento článek byl publikován v Poradci bezpečnosti a ochrany zdraví - otázky a odpovědi - č. 1/2013 jako odpověď na dotaz, jak má v zaměstnavatel stanovit termíny, lhůty a rozsah kontrol, zkoušek a revizí elektrického zařízení.
20.3.2013 www.bozpinfo.cz
Právní předpisy, normy ČSN týkající se BOZP a přístup k nim
V poslední době jsme zaznamenali zájem uživatelů webu BOZPinfo.cz o seznam právních předpisů týkajících se BOZP. V tomto článku uvádíme základní předpisy týkající se BOZP spolu s informací, kde tyto předpisy a české technické normy vyhledat.
8.3.2013 Pražáková Martina,  Zpravodaj SÚIP č. 1/2013
Připravované změny právních předpisů v oblasti prevence závažných havárií
Prevence závažných havárií s přítomností velkých množství nebezpečných látek je systém nastavený pro objekty, ve kterých jsou umístěny vybrané nebezpečné chemické látky, s cílem snížit pravděpodobnost vzniku případné závažné havárie a omezit její následky. V ČR je tato oblast řízena zákonem č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií v aktuálním znění.
20.8.2012 CTI - INFO 3/10
Prováděni měřeni účinnosti kotlů
Otázky na toto téma pokládal Vladimír Valenta, odpovídal Ing. Jaroslav Marousek.
19.8.2012 Sestavil: Ing.Slanina Vladimír  
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ DLE JEDNOTLIVÝCH NAŘÍZENÍ VLÁDY.
Tlaková zařízení - NV č. 26/03
2 příspěvky, poslední 16.05.2016 10:51
10.7.2012 Petr Matejak  
TEZE PRÁVNÍ ÚPRAVY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROVOZU TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ.
Posunutí technické kultury v oblasti provozovaných technických zařízení (dále jen TZ) na úroveň běžnou v technicky vyspělejších státech EU.
6.4.2012 Ing. Milan Valček; vrchní rada, Česká obchodní inspekce  
Novelizace zákona č. 22/1997 Sb. – zákon č. 34/2011 Sb.
Dne 20. července 2011 vstoupil v účinnost zákon č. 34/2011Sb., ze dne 26. ledna 2011, kterým se mění zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve stejný den vstoupily v účinnost i dvě nařízení vlády vydané k výše uvedenému zákonu.
16.2.2012 Foltisová Ivona,  http://www.bozpinfo.cz
Nové kompetence orgánů inspekce práce a výsledky činnosti SÚIP za 2. pololetí 2011
Novelou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a s vazbou na novou organizační úpravu a funkci Úřadu práce ČR přešly na Státní úřad inspekce práce (dále „SÚIP“) s účinností od 1. 1. 2012 mimo jiné také kompetence ke kontrole nelegálního zaměstnávání.
12.1.2012 Ing. Václav Kacetl, TESYDO, s.r.o.,  Sborník technické konference - Hrotovice 2011
REVIZE A ZKOUŠKY PLYNOVÝCH A TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ
se vyskytují kromě jiného pojmy inspekce, revize a zkoušky. V textu jsou uvedeny požadavky na revize, zkoušky a kontroly vyhrazených plynových a tlakových zařízení (rezort MPSV). Nepojednává se o provozu nízkotlakých kotelen.
3 příspěvky, poslední 27.03.2013 13:10
11.1.2012 Ing. Karel Melka, Ing. Zdeněk Přibyla  
Průmyslové plynovody
Cílem předmětné publikace je podání zevrubných informací o problematice průmyslových plynovodů v kontextu aktuálních předpisů a praktických zkušeností. Publikace je určena projektantům, konstruktérům, montážním organizacím a provozovatelům průmyslových plynovodů. V neposlední řadě poslouží i jako pomůcka při školeních a činnostech státní správy.
14.12.2011 Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Petr Kadrnka, František Dolák, d.t., TESYDO, s.r.o.,  Sborník technické konference - Hrotovice 2011
KVALIFIKACE A OPRÁVNĚNÍ VÝROBCE, MONTÁŽNÍ FIRMY
dle NV č. 26/2003 Sb. (PED 97/23/ES), NV č. 20/2003 Sb. (87/404/EHS), NV č. 42/2003 Sb., NV č. 251/2003 Sb. i NV č. 541/2004 Sb. (99/36/ES) a zákona č. 490/2009 Sb. i č. 22/1997 Sb.
16.11.2011 Černý Kamil,  www.bozpinfo.cz
Výsledky činnosti Státního úřadu inspekce práce v měsíci červenci 2011
Celkem 3 135 pracovních úrazů zaevidovaly orgány inspekce práce v měsíci červenci 2011. Státní úřad inspekce práce a oblastn inspektoráty práce přijaly celkem 379 podnětů ke kontrole za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za oblast pracovněprávních vztahů a podmínek.
4.10.2011 Kuhnová Irena,  VÚBP, v.v.i., www.bozpinfo.cz
BOZP a význam celoživotního učení
Každý člověk má právo na práci, která neohrožuje jeho bezpečnost a zdraví. K aktivní ochraně svého zdraví a života je nezbytný dostatek informací, které pomohou člověka ochránit. Prostředkem k získání informací a tím i znalostí o bezpečné a zdraví neohrožující práci je celoživotní vzdělávání, resp. celoživotní učení.

zpět na aktuální články    <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >>

Podmínky užívání portálu TLAKinfo.
Připomínky, náměty a dotazy - redakce portálu.
© Copyright DEKRA CZ, a.s. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.