Vytištěno z internetového portálu TLAKinfo (www.tlakinfo.cz), dne: 22.05.2019
zdroj: http://www.tlakinfo.cz/t.py?t=4&i=44


PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK TLAKINFO

© Copyright DEKRA CZ a.s.


Žádáme všechny návštěvníky internetových stránek Tlakinfo.cz, aby se seznámili s těmito pravidly,
která upravují podmínky přístupu a užívání stránek Tlakinfo.cz.


  Úvodní ustanovení
Autorská práva a ochranné známky
Obsah Stránek Tlakinfo.cz
Vyloučení odpovědnosti a záruk
Odkazy a propojení s jinými www stránkami
Upozornění pro právnické osoby
Ochrana dat a osobních údajů
Elektronická komunikace
Platnost a účinnost


Úvodní ustanovení nahoru
 

Tyto Podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek www.tlakinfo.cz (dále jen "Stránky Tlakinfo.cz") návštěvníky (dále jen "Uživatelé") těchto webových stránek (dále jen "Podmínky").

Prosíme všechny Uživatele, kteří navštívili Stránky Tlakinfo.cz poprvé nebo se s Podmínkami ještě neseznámili, aby tak učinili před započetím užívání Stránek Tlakinfo.cz.

Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem Stránek Tlakinfo.cz s adresou domovské stránky www.tlakinfo.cz je společnost DEKRA CZ a.s., IČ: 49240188, sídlem Türkova 1001/9, 149 00 Praha (dále jen "DEKRA"), která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich správě, úpravě a šíření.

Stránky Tlakinfo.cz jsou určeny pro Uživatele, které mají sídlo nebo bydliště v České republice, bez ohledu na skutečnost, že jsou nebo mohou být dostupné i pro jiné osoby. DEKRA v této souvislosti upozorňuje, že obsah Stránek Tlakinfo.cz není určen k užívání a nebo distribuci jakoukoliv osobou, která má sídlo, bydliště nebo je rezidentem jakéhokoliv státu nebo která podléhá jakékoliv jurisdikci, kde by toto užívání bylo v rozporu s právními předpisy, popřípadě by podléhalo souhlasu příslušného orgánu nebo jiné oprávněné osoby, nebo kde by k tvorbě, provozování a nebo distribuci obsahu nebo jakékoliv jeho části bylo vyžadováno povolení, registrace nebo splnění jakékoliv jiné podmínky.


Autorská práva a ochranné známky nahoru
 

Jakékoliv užití Stránek Tlakinfo.cz nebo jejich části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je možné jen s písemným souhlasem provozovatele DEKRA a v těchto případech vždy musí být Stránky Tlakinfo.cz uvedeny jako zdroj. Bez souhlasu provozovatele DEKRA a uvedení zdroje není povolena jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na Stránkách Tlakinfo.cz, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů, nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru Stránek Tlakinfo.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv společnosti DEKRA a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu Stránek Tlakinfo.cz.


Obsah Stránek Tlakinfo.cz nahoru
 

Veškerý obsah Stránek Tlakinfo.cz slouží pouze pro informaci. Obsah Stránek Tlakinfo.cz byl získán ze zdrojů, které DEKRA považuje za spolehlivé. Společnost neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu.

Obsah Stránek Tlakinfo.cz je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na Stránkách Tlakinfo.cz musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich uveřejnění na Stránkách Tlakinfo.cz.

DEKRA nečiní žádné technické, právní či ekonomické doporučení nebo analýzu nebo jiné doporučení týkající se obsahu Stránek Tlakinfo.cz.

Uveřejnění jakékoliv informace, služby, dat, sdělení nebo reklamy na Stránkách Tlakinfo.cz nemá povahu nabídky, doporučení nebo jiného stanoviska ze strany DEKRA ve vztahu k takovéto informaci, službě, datům, sdělení nebo reklamě. Pokud není výslovně uvedeno jinak, nemá obsah Stránek Tlakinfo.cz povahu výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy nebo k zahájení jakékoliv transakce.

DEKRA si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Stránek Tlakinfo.cz.


Vyloučení odpovědnosti a záruk nahoru
 

Každý Uživatel užívá Stránky Tlakinfo.cz na vlastní riziko.

DEKRA neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Stránek Tlakinfo.cz.

DEKRA dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Stránek Tlakinfo.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a nebo úplné nefunkčnosti.

DEKRA nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Stránek Tlakinfo.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

DEKRA neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na Stránkách Tlakinfo.cz. DEKRA není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami.

DEKRA neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Stránkách Tlakinfo.cz.


Odkazy a propojení s jinými www stránkami nahoru
 

DEKRA neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Stránek Tlakinfo.cz, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

DEKRA neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na Stránky Tlakinfo.cz, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.


Upozornění pro právnické osoby nahoru
 

Pokud se pro určitou službu jako Uživatel registruje právnická osoba, může tak učinit pouze prostřednictvím osoby, která je k tomu v souladu s jejími interními pravidly oprávněna. DEKRA neodpovídá za žádnou škodu nebo újmu vzniklou třetím osobám v souvislosti s tím, že registraci právnické osoby provede subjekt k tomu nepovolaný.


Ochrana dat a osobních údajů nahoru
 

V souvislosti s využíváním některých služeb poskytovaných na Stránkách Tlakinfo.cz mohou Uživatelé poskytnout údaje, které mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon").

DEKRA jako provozovatel Stránek Tlakinfo.cz si uvědomuje práva a povinnosti dotčených osob stanovené Zákonem a respektuje zájem Uživatelů o ochranu osobních údajů. DEKRA chrání osobní údaje v souladu se Zákonem.

Pokud při užívání Stránek Tlakinfo.cz poskytne Uživatel osobní údaje, nebude DEKRA tyto osobní údaje předávat bez souhlasu Uživatele žádné osobě s výjimkou případů stanovených těmito Podmínkami, právními předpisy nebo se souhlasem Uživatele.

Pokud se Uživatel pohybuje na Stránkách Tlakinfo.cz, nedochází k aktivaci, vyhledání ani používání žádných osobních údajů poskytnutých Uživatelem dříve. Pokud se Uživatel pohybuje na Stránkách Tlakinfo.cz, dochází ke sledování pohybu Uživatele po Stránkách Tlakinfo.cz včetně zjištění doménového jména/serveru/IP adresy počítače Uživatele.

DEKRA má právo používat údaje poskytnuté Uživatelem následujícím způsobem:
a) použití pro marketing pro vlastní potřeby, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných Uživatelům,
b) použití pro personifikaci Stránek Tlakinfo.cz a čerpaných služeb, zejména zasílání objednaného zpravodajství a jiných upozornění.
V budoucnu budou výše uvedené služby dále rozšiřovány v zájmu zkvalitnění poskytovaných služeb a uspokojení přání a potřeb Uživatelů.

Na základě poskytnutých údajů může být Uživatel kontaktován společností DEKRA za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. V případě, že Uživatel nechce, aby jím poskytnuté údaje byly použity pro tento účel, má možnost tuto službu kdykoliv odmítnout a souhlas se zasíláním informací vzít zpět.

DEKRA je oprávněna se na Uživatele, kteří se registrovali pro určitou službu, obrátit za účelem ověření aktuálnosti, resp. správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.

V souvislosti s některými službami může existovat zákonem stanovená povinnost poskytnutí osobních údajů.

Každý Uživatel, který poskytl osobní údaje, má Zákonem stanovené právo písemně požádat správce (tj. DEKRA) o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává, pokud právní předpisy nestanoví jinak. V případě, že Uživatel zjistí, že došlo k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, má právo postupovat v souladu s § 21 Zákona.

Pokud se Uživatel registroval pro jakékoliv služby poskytované nebo nabízené na Stránkách Tlakinfo.cz, může kdykoliv tuto registraci zrušit.


Elektronická komunikace nahoru
 

Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány. Z tohoto důvodu doporučujeme Uživatelům, aby prostřednictvím elektronické pošty neposílali žádné informace, které považují za osobní, důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem.


Platnost a účinnost
 

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na Stránkách Tlakinfo.cz.

nahoru


Společnost DEKRA CZ a.s. si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit.© Copyright DEKRA Industrial s.r.o. 2005-2019, všechna práva vyhrazena.